„Поддерживать и одобрять то, что сегодня у конкретного ребенка получилось лучше, чем вчера.“
Мария Монтессори

онлайн АМІ курс підготовки асистентів до Монтессорі-класів 0-3

Дати: 8, 9, 10, 11 лютого
15, 16, 17, 18 лютого
22, 23, 24, 25 лютого

Платформа ZOOM

Час проведення: 16:00 - 19:30 (1,5 години; перерва у 30хвилин; 1,5 години)

Директорка курсу - Шарлін СмітШарлін Сміттренер AMI 0-3, має AMI дипломи рівнів 0-3 і 3-6 та більш ніж 25-річний досвідроботи в класі, а також трирічний досвід роботи на посаді директора школи, ступінь бакалавра з японської мови, літератури та міжнародних відносин (Університет Колорадо) і диплом в області Монтессорі освіти (Університет Лойола).По закінченню видається міжнародний сертифікат AMIКурс буде проходити англійською мовою з послідовним перекладом на російську..

Мета цього курсу - допомогти дорослим, які цікавляться системою Монтессорі, стати повноцінними помічниками Монтессорі вчителя в класі 0-3, розуміти психофізіологічні особливості цього віку дітей, познайомитися з організацією роботи в класі, зрозуміти роль і завдання дорослих у роботі з дітьми Тоддлер і Дитячому (Нідо) класах.Асистент Монтессорі вчителя повинен::

 • грамотно і конструктивно спостерігати за роботою класу;
 • розуміти, коли і як потрібно втручатися або НЕ втручатися в роботу дитини;
 • реалізовувати стратегію «непотрібна допомога - перешкода розвитку» або навчитися давати дітям можливість для поступового розвитку незалежності і самостійності;
 • розуміти ключові концепції СВОБОДА і ДИСЦИПЛИНА в Монтессорі-метод;
 • навчитися завойовувати довіру дитини;
 • розуміти що таке «Вбираючий розум» дитини і його практичне втілення;
 • розібратися з розумінням значення ПОРЯДКУ в Монтессорі-методі;
 • розуміти необхідність грамотної мови в роботі дорослого в Монтессорі-класі;
 • усвідомлювати важливість створення і підтримки підготовленого середовища, як у внутрішніх, так і в зовнішніх приміщеннях Монтессорі-школи;
 • розуміння важливості занять КУЛИНАРІЇЮ з дітьми, як навчального взаємодії в ключових аспектах розвитку дитини. .


Тривалість навчального курсу: 60 годин і 9 додаткових годин спостережень. Завдання і тематика спостережень будуть визначені тренером під час курсу.

Додаткові вимоги до студентів:

 • Для отримання сертифікату студент повинен бути присутнім як мінімум на 90% навчальних занять з включеною камерою і пройти 9 годин спостережень..
 • Написати 3 письмових роботи (500-1000 слів) на теми, що вивчаються на курсі. Вид, теми, строки та інші обов’язкові умови складання письмових робіт визначаються тренером під час навчання..


Вартість участі в курсі::

Для громадян Українидіє спеціальна ціна 17500 грн при оплаті до 23.01.2021 року

2. Для всіх інших зацікавлених - єдина вартість курсу 599 євро*.

3. Для членів ГO і членів AMI знижка 3%.*Ціна в євро вказана в рекламних цілях, які на момент оплати перераховуються за комерційним курсом продажу євро плюс комісія банку 2%.

4 лютого 2021 року реєстрацію буде закритоДля участі в курсі необхідно:
1. пройти електронну реєстрацію
2. отримати і підписати договір
3. Кошти для участі вносяться або на карту ФОП, номер 5169 3305 1340 6097 на ім'я Тимошевської Юлії Олександрівни із призначенням «тренінг» від «вказати ПІБ» або на розрахунковий рахунок: UA463287040000026002054324943

Банк: Приват банк, МФО-328704, код ОКПО 2889411547

Виконавець: ФОП Тимошевська Юлія Олександрівна

Призначення платежу: «тренінг» від «вказати ПІБ»

Внесенням грошових коштів Ви приймаєте вищевикладені умови отримання послуг.

У разі невідвідування курсу внесена оплата не повертається і не компенсується.

Форма зв'язку між організатором і учасником - електронна пошта.

registration form   реєстрація    програма курсу   2-й Ознакомительный (ассистентский) AMI курс 0-3 для Монтессори-классов (онлайн-формат)

По приглашению ОО "Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине", филиал AMI пройдет 2-й официальный онлайн AMI курс подготовки ассистентов для Монтессори-классов 0-3.

Даты: 8, 9, 10, 11 февраля
15, 16, 17, 18 февраля
22, 23, 24, 25 февраля

Платформа ZOOM

Время проведения: 16:00 - 19:30 (1,5 часа; 30-минутный перерыв; 1,5 часа)

Директор курса – Шарлин СмитШарлин Смиттренер AMI 0-3, имеет AMI дипломы уровней 0–3 и 3–6 с более чем 25-летним опытом работы в классе, а также трехлетним опытом работы в качестве директора школы, степень бакалавра по японскому языку, литературе и международным отношениям (Университет Колорадо) и диплом в области Монтессори образования (Университет Лойола).По окончанию выдается международный сертификат AMIКурс будет проходить на английском языке с последовательным переводом на русский.

Цель этого курса – помочь взрослым, интересующимся системой Монтессори, стать полноценными ассистентами Монтессори-учителя в Монтессори-классах в форматах Тоддлер – и Младенческого (Нидо) классах.Задачи ассистента Монтессори учителя:

 • грамотно и конструктивно наблюдать за работой класса;
 • понимать, когда и как нужно вмешаться или НЕ вмешиваться в работу ребёнка;
 • реализовывать стратегию «ненужная помощь – помеха развитию» или научиться давать детям возможность для постепенного развития независимости и самостоятельности;
 • понимать ключевые концепции СВОБОДА и ДИСЦИПЛИНА в Монтессори-методе;
 • научиться завоевывать доверие ребенка.
 • понимать что такое «Впитывающий разум» ребёнка и его практическое воплощение;
 • разобраться с пониманием значения ПОРЯДКА в Монтессори-методе;
 • понимать необходимость ГРАМОТНОЙ РЕЧИ в работе взрослого в Монтессори-классе;
 • осознавать важность создании и поддержания ПОДГОТОВЛЕННОЙ СРЕДЫ, как во внутренних, так и во внешних помещениях Монтессори-школы;
 • понимание важности занятий КУЛИНАРИИ с детьми, как обучающего взаимодействия в ключевых аспектах развития ребёнка.


Продолжительность учебного курса: 60 часов в центре и 9 дополнительных часов наблюдений. Задачи и тематика наблюдений будут определены тренером во время курса.

Дополнительные требования к студентам

 • Для получения сертификата студент должен присутствовать как минимум на 90 % учебных занятий с включенной камерой и пройти 9 часов наблюдений.
 • Написать 3 письменных работы (500-1000 слов) на темы, изучаемые на курсе.Сроки сдачи работ определяет тренер.


Стоимость участия в курсе:

1. Для граждан Украины льготная цена 17500 грн при оплате до 23.01.2021 года

2. Для всех остальных заинтересованных - единая стоимость курса 599 евро*.

3. Для членов OO и членов AMI скидка 3%.*Цена в евро указана в рекламных целях, которые на момент оплаты пересчитываются по коммерческому курсу продажи евро плюс комиссия банка 2%.

4 февраля 2021 года регистрация будет закрытаДля участия в курсе необходимо:
1. пройти электронную регистрацию
2. получить и подписать договор
3. Денежные средства для участия вносятся либо на карту ФОП, номер 5169 3305 1340 6097 на имя Тимошевской Юлии Александровны с указанием «тренінг» від «вказати ПІБ» либо на расчетный счет: UA463287040000026002054324943

Банк: Приват банк, МФО-328704, код ОКПО 2889411547

Исполнитель: ФОП Тимошевская Юлия Александровна

Назначение платежа: «тренінг» від «вказати ПІБ»

Внесением денежных средств Вы принимаете вышеизложенные условия получения услуг.

В случае непосещения курса внесенная оплата не возвращается и не компенсируется.

Форма связи между организатором и участником - электронная почта.

программа курса  

Отзывы о курсе

Лилия Працевитая Отзыв по онлайн курсу 0-3  Лилия Працевитая Отзыв по онлайн курсу 0-3

Общественная организация „Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине” © 2014
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя